قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۶۲- حذف شد.(۱) ۱. به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۹۴، ماده (۲۶۲) قانون حذف شد.‌”ماده ۲۶۲- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۶۱- حذف شد.(۱) ۱.به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۹۴، ماده (۲۶۱) و تبصره آن حذف شد.“ماده ۲۶۱ – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی که در […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۵۹ـ هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رأی‌ وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۵۸- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۵۷ ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل‌ یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین ‌شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع […]

دسته‌بندی نشده قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۵۶ ـ هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی‌ در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی ‌شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۵۵ – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: ۱- تهیه آیین­نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۵۳ ـ دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه‌ سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به‌تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری ‌موضوع ماده (۲۶۷) این قانون‌. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای ‌سه سال مذکور بلامانع است‌. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین ‌اعضا […]