قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۵۲ ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۵۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۴۸ قانون مالیاتهایی مستقیم

ماده۴۸ – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار(۱) مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود. تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۴۷ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود: ۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌. ۲ ـ قرارداد وام یا اعطای […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۴۶ ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیمدر هزار (۱) حق تمبر اخذ می‌شود: برات، فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها. تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود. ۱. به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۳۸- اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد […]