استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳۲

کاهش‌ ارزش‌ داراییها (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین‌ ۱۳۹۰ یا بعد از آن شروع می‌شود) این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکارگرفته شود. هدف‌ ۱ .هدف‌ این‌ استاندارد تجویز رویه‌هایی‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ با بکارگیری‌ آنها اطمینان‌ می‌یابد داراییها بیش از […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۳۱

داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۹ یا بعد از آن شروع می‌شود) این استاندارد باید با توجه به ”مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف ۱  .هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نگهداری […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۳۰

سود هر سهم (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۹ یا بعد از آن شروع می‌شود) این استاندارد باید باتوجه به ”مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف ۱ . هدف این استاندارد، تجویز ضوابط تعیین و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقایسه عملکرد […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۲۹

فعالیتهای ساخت املاک (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۶ یا بعد از آن شروع می‌شود) (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف ۱ .هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابدارى شماره ۲۸

فعالیتهاى بیمه عمومى (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۶ یا بعد از آن شروع می‌شود) این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهاى حسابدارى “مطالعه و بکار گرفته شود. هدف ۱ .هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‌بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌هاى عمومى مستقیم و اتکایى […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۲۷

طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ یا بعد از آن شروع می‌شود) این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۱ . بکارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ الزامی‌ است‌. ۲ . کلیه‌ صندوقهایی‌ که‌ […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۶

فعالیتهای‌ کشاورزی این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ “مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۱ .کاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی ‌است‌، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ مربوط‌ باشد : الف ‌.داراییهای‌ زیستی‌، و ب‌.تولید کشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌. ۲ .این‌ استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد : الف ‌.زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ […]

استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۵

گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ ۱ .هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ واحد تجاری‌ است‌. این‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نیز مناطق‌ جغرافیایی‌ مختلف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۴

گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ ۱ .هدف‌ این‌ استاندارد، تشخیص‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ و تجویز گزارشگری‌ مالی‌ پاره‌ای‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ است‌. توضیح‌ اینکه‌ معیارهای‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ معاملات‌ و […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۳

حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۱ .این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌های‌ مشارکت‌ خاص‌ در صورتهای‌ مالی‌ هر یک‌ از شرکای‌ خاص‌ و […]