استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۴۱

افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) هدف ۱. هدف این استاندارد، الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی موارد زیر کند: الف.ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسکهای مرتبط با آن منافع؛ و ب.آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۴۰

مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸) هدف ۱. هدف این استاندارد، تعیین اصول گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری است که در توافقهای تحت کنترل مشترک (یعنی مشارکتها)، منافعی دارند. دستیابی به هدف ۲. برای دستیابی به هدف اشاره‌شده در بند ۱، این استاندارد کنترل مشترک را تعریف می‌کند و هر واحد تجاری را که طرف یک مشارکت است […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۳۹

صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) هدف ۱. هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورتهای مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می‌کند. دستیابی به هدف ۲. برای دستیابی به هدف بند ۱، این استاندارد: الف. واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) که بر یک یا […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۳۸

ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) هدف ۱. هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه اطلاعاتی است که واحد گزارشگر، در صورتهای مالی خود درباره ترکیب تجاری و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را برای واحد تحصیل‌کننده تعیین می‌کند: الف.  نحوه شناخت […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۳۷

ابزارهای مالی: افشا هدف ۱. هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری به افشای اطلاعاتی در صورتهای مالی است تا استفاده‌‌کنندگان بتوانند موارد زیر را ارزیابی کنند: الف. اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی واحد تجاری؛ و ب. ماهیت و میزان ریسکهای ناشی از ابزارهای مالی، که واحد تجاری طی دوره و در پایان دوره‌ گزارشگری در معرض […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۳۶

ابزارهای مالی: ارائه هدف ۱. هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه ابزار‌های مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالکانه و تهاتر داراییهای مالی و بدهیهای مالی است. این استاندارد برای طبقه‌بندی ابزار‌های مالی از دیدگاه ناشر به داراییهای مالی، بدهیهای مالی و ابزار‌های مالکانه؛ طبقه‌بندی درآمد مالی و هزینه مالی؛ سودتقسیمی، زیانها و سودهای مربوط؛ […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۳۵

مالیات بر درآمد هدف ۱ .هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری مالیات بر درآمد می‌باشد. موضوع اصلی در حسابداری مالیات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زیر است: الف.بازیافت (تسویه) آتی مبلغ دفتری داراییهایی (بدهیهایی) که در صورت وضعیت مالی واحد تجاری شناسایی می‌شوند؛ و ب.معاملات و سایر رویداد‌های […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۳۴

رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات هدف ۱ .هدف این استاندارد، تجویز معیارهای انتخاب و تغییر رویه‌های حسابداری، و نیز نحوه عمل حسابداری و افشای تغییر در رویه‌های حسابداری، تغییر در برآورد‌های حسابداری و اصلاح اشتباهات است. هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن و قابلیت اتکای صورتهای مالی واحد تجاری، و قابلیت مقایسه‌ […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۳۳

مزایای بازنشستگی کارکنان این استاندارد باید با توجه به ”مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف ۱ .هدف این استاندارد تجویز نحوه گزارشگری مالی و افشای مزایای بازنشستگی کارکنان در واحدهای تجاری است. دامنه کاربرد ۲ .واحد تجاری باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی مزایای بازنشستگی کارکنان خود بکار گیرد. ۳ .گزارشگری مالی […]