قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند ۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۲- دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود ۳- شهرداری‌ها و دهیاری ها تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاری ها تعلق […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۳- هر شخص […]