قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۰ – حذف شد.(۱) ۱.به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۲۰) حذف شد. ‌”ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر است: شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم تا مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵% ۱۵% ۳۵% تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ ریال نسبت به مازاد […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۹ – حذف شد.(۱) ۱.به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده ( ۱۹) حذف شد. “ماده ۱۹ – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۸ ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند: ۱ ـ وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. ۲ ـ وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. ۳ ـ وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله […]

قوانین قوانین مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۷- اموال و دارایی­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه […]